D’ART CHOCOLATE SIGNATURE

Năm 2011, Cửa hàng D’Art Chocolate đầu tiên được mở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ bạn có thể tìm thấy D’Art Chocolate trải dọc khắp Việt Nam từ Hà Nôi tới Huế và Đà Nẵng. Trong năm 2018, cửa hàng D’Art Chocolate Signature Store được chính mở tại Vinpearl, biểu tượng mới của thành phố Hội An, Việt Nam. Và mô hình này đánh dấu quá trình phấn đấu không ngừng trong suốt 8 năm qua. Tại Signature Store, khách hàng có thể khám phá những sáng tạo của Socola, không chỉ dừng lại ở những viên Socola Tươi, Socola Thanh mà còn trong cả những sản phẩm bánh, và đồ uống. Chúng tôi phấn đấu không ngừng để mang tới bạn những trải nhiệm tốt nhất trên nền của sản phẩm Socola Thủ Công.

D’ART CHOCOLATE SIGNATURE

In 2011 D’art Chocolate opened the first store in Ho Chi Minh, Vietnam and today you can find D’art Chocolate stores across Vietnam from Hanoi to Hue to Đà Nẵng. And in this year, our very first D’art Chocolate Signature store has been opened in Vinpearl, the iconic landmark of Hoi An, Vietnam. This store has also marked down our 8 years anniversary. In this Signature store, our customers can explore the creations of chocolates not just in basic chocolate truffles or bars, but also in cakes, pastries, and drinks. We work hard to bring to you the best possible variations of handcrafted chocolates.CHOCOLATE SALON

 


CHOCOLATE BEVERAGE


ICE CREAM LAB